UPDATE: Community Vaccine Clinics Set for June 17 and 24

Dear Families of Robbinsdale Area Schools,

A  second round of community mini-vaccination clinics are scheduled to start next week.

At these clinics, district students 12-years-of-age and older who received their first dose of the Pfizer COVID-19 vaccine at the district clinics held in late May and early June are encouraged to come receive their final dose. Also, any members of the community who also received their first dose at the district vaccination sites are encouraged to receive their second dose. In addition, these clinics will be open to the public. 

Students who received their first dose at Sandburg or Plymouth Middle School on Thursday, May 27, can attend either vaccination clinic. However, students or community members who received their first dose at Armstrong High School, Cooper High School, Crystal Learning Center, Robbinsdale Middle School, or FAIR-Crystal should attend the clinic on Thursday, June 24. It’s important to note that the final dose of the Pfizer vaccine should be given three weeks (or 21 days) after the first dose.

The vaccination clinics are set for 9 to 11 a.m. on Thursday, June 17 and again Thursday, June 24, at Robbinsdale Middle School, located at 3730 Toledo Ave. N. in Robbinsdale. 

Anyone 12-years-of-age and older is eligible to receive a vaccine; however, children under the age of 18, including students who have already received their first dose, must bring a completed parent consent form (available in English, Spanish and Somali).

Appointments are not needed. Students and adults should bring the vaccination card they received at the time of their first vaccine. 

Important to know

 • The clinics are being hosted in partnership with Community Care Clinics of Minnesota, and will provide the Pfizer vaccine only, which has been approved for people who are 12-years-of-age or older.

 • COVID-19 vaccination is free and does not require insurance.

 • People with a severe allergic reaction (anaphylaxis) to any vaccine or injectable (intramuscular or intravenous) medication OR any component of the COVID-19 vaccine should consult with their health provider to assess risk prior to receiving the COVID-19 vaccine. Everyone else with severe allergic reactions to foods, oral medications, latex, pets, insects, and environmental triggers may get vaccinated.

 • People should not attend the vaccination clinic if:

  • They have had COVID-19 within the past 14 days.

  • They have any symptoms of COVID-19.

  • They are currently in quarantine due to close contact exposure.

We encourage you to visit the Minnesota Department of Health website for more information on COVID-19 vaccines, or check out the CDC’s vaccine question and answer webpage.

 

Sincerely,

Dr. Candace Burckhardt
Assistant Director of Student Services and District COVID Coordinator
Robbinsdale Area Schools


Estimadas familias de las escuelas del área de Robbinsdale:

Está programado para la próxima semana que comience una segunda ronda de mini clínicas comunitarias de vacunación.

Se alienta a los estudiantes mayores de 12 años que recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 en las clínicas del distrito que se llevaron a cabo a fines de mayo y principios de junio a que vengan a recibir sus dosis finales en estas clínicas. Además, se alienta a todos los miembros de la comunidad que también recibieron su primera dosis en los sitios de vacunación del distrito a que reciban su segunda dosis. También queremos mencionar que estas clínicas estarán abiertas al público en general. 

Los estudiantes que recibieron su primera dosis en la Escuela intermedia Sandburg o en la Escuela intermedia Plymouth el jueves 27 de mayo pueden asistir a cualquiera de las clínicas de vacunación. Sin embargo, los estudiantes o miembros de la comunidad que recibieron su primera dosis en la Escuela preparatoria Armstrong, en la Escuela preparatoria Cooper, en el Centro de aprendizaje Crystal, en la Escuela intermedia Robbinsdale o en la Escuela FAIR Crystal deberían asistir a la clínica del jueves 24 de junio. Es importante tener en cuenta que la dosis final de la vacuna Pfizer debe administrarse tres semanas (o 21 días) después de la primera dosis.

Las clínicas de vacunación están programadas de 9 a 11 am el jueves 17 de junio y el jueves 24 de junio en la Escuela intermedia Robbinsdale, ubicada en 3730 Toledo Ave. N. en Robbinsdale. 

Cualquier persona mayor a 12 años es elegible para recibir una vacuna. Sin embargo, los niños menores de 18 años, incluidos los estudiantes que ya han recibido su primera dosis, deben traer consigo un formulario de consentimiento de los padres completo (disponible en inglés, español y somalí).

No se necesita hacer cita previa. Los estudiantes y adultos deben traer la tarjeta de vacunación que recibieron en el momento de su primera vacuna. 

Información importante a tener en cuenta

 • Estas clínicas se están organizando en asociación con Community Care Clinics of Minnesota (las Clínicas de atención comunitaria de Minnesota) y solo proporcionarán la vacuna Pfizer, que es la que ha sido aprobada para personas mayores de 12 años.

 • La vacuna contra el COVID-19 es gratuita y no requiere seguro médico.

 • Las personas con una reacción alérgica grave (anafilaxia) a cualquier vacuna o medicamento inyectable (intramuscular o intravenoso) O a cualquier componente de la vacuna COVID-19 deben consultar con su proveedor de salud para evaluar el riesgo antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. Todas las demás personas con reacciones alérgicas graves a alimentos, medicamentos orales, látex, mascotas, insectos y desencadenantes ambientales pueden vacunarse.

 • Las personas no deben asistir a la clínica de vacunación si:

  • han tenido COVID-19 en los últimos 14 días.

  • tienen algún síntoma de COVID-19.

  • están actualmente en cuarentena debido a la exposición por contacto cercano.

Les animamos a que entren al sitio web del Departamento de salud de Minnesota para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 o a que consulten la página web de preguntas y respuestas sobre vacunas del CDC.

 

Atentamente,

Candace Burckhardt
Directora asistente interina de servicios estudiantiles y Coordinadora de servicios de COVID 
Escuelas del área de Robbinsdale


Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale,

Wareega labaad ee rugaha yar ee caafimaadka talaalka bulshada ayaa loo jadwaleeyay inuu billaabmo todobaadka soo socda

Rugahan caafimaad, ardayda degmo-dugsiyeedka ee 12 jirka ah ama ka weyn ee qaatay tallaalkoodii ugu horreeyay ee tallaalka Pfizer COVID-19 ee rugaha caafimaadka degmada ee la qabtay dhammaadkii Maajo iyo horraantii Juun waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay yimaadaan si ay u qaataan qaddarka ugu dambeya. Sidoo kale, xubin kasta oo bulshada ka mid ah oo sidoo kale ka qaatay qaddarkoodii ugu horreeyay goobaha tallaalka ee degmada waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay qaataan qaddarkooda labaad. Intaas waxaa dheer, rugahan caafimaad waxay u sii furnaan doonaan dadweynaha.

Ardayda ka qaatay qaddarkoodii ugu horeyay Dugsiga Dhexe Sandburg ama Plymouth khamiistii, Maajo 27, waxay xaadiri karaan mid ka mid ah rugaha talaalka. Hase ahaatee, ardayda ama xubnaha bulshada ee ka qaatay qaddarkoodii ugu horeyay Dugsiga Sare ee Armstrong, Dugsiga Sare ee Cooper, Xarunta Waxbarshada Crystal, Dugsiga Dhexe Robbinsdale, ama DUgsiga FAIR Crystal waa inay xaadiraan rugta caafimaadka Khamiista, Juun 24. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qaddarka ugu dambeya ee tallaalka Pfizer ay tahay in la siiyo saddex toddobaad (ama 21 maalmood) ka dib qaddarka koowaad.

Rugaha caafimaad ee talaalka waxaa laga dhigay 9 ilaa 11 am Khamiista, Juun 17 iyo markale Khamiista, Juun 24 Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale, oo ku yaal 3730 Toledo Ave.N. gudaha Robbinsdale.

Qof kasta oo 12 jir ah ama ka weyn wuxuu xaq u leeyahay tallaal; Hase ahaatee, carruurta da'doodu ka yar tahay 18 sano, oo ay ku jiraan ardayda horey u qaadatay qaddarkoodii ugu horreeyay, waa inay keenaan foomka oggolaanshaha waalidka oo dhammaystiran (waxaa lagu heli karo Ingiriis, Isbaanish iyo Soomaali).

Ballan looma baahna. Ardayda iyo dadka waaweyn waa inay keenaan kaarka tallaalka ee ay heleen waqtiga tallaalka ugu horreeyay.

Waa muhiim in la ogaado

 • Rugaha caafimaad waxaa lala kaashanayaa Xarumaha Daryeelka Bulshada ee Minnesota, waxayna kaliya bixin doonaan talaalka Pfizer, oo loo oggol yahay dadka jira 12 iyo wixii ka weyn.

 • Tallaalka COVID-19 waa bilaash umana baahna caymis.

 • Dadka ku leh falcelin xasaasiyad daran (anaphylaxis) tallaal kasta ama daawada la isku duro (murqaha ama xididada), AMA qayb kasta oo ka mid ah tallaalka COVID-19 waa inay la tashadaan adeeg-bixiye daryeel caafimaad si loo bixiyo qiimeynta halista ka hor inta aan laqaadanin tallaalka COVID-19. Qof kasta oo kale oo xasaasiyad daran ku leh cuntooyinka, daawooyinka afka laga qaato, cinjirka, xayawaanka guryaha lagu haysto, cayayaanka, iyo waxyaabaha kiciya xasaasiyadda deegaanka ayaa la tallaali karaa.

 • Dadku waa in aany tagin rugta caafimaad ee  talaalka haddii:

  • Ay lahaayeen COVID-19 14 maalmood ee la soo dhaafay.

  • Ay leeyihiin wax calaamado ah oo ah COVID-19.

  • They are currently in quarantine due to close contact exposure. Ay hadda ku jiraan karantiil xiriira dhow oo ay yeesheen awgeed.

Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad booqato websaydhada Waaxda Caafimaadka ee Minnesota wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan tallaallada COVID-19, ama fiiri bogga CDC-da ee su’aasha iyo jawaabta Tallaalka.

 

Si daacadnimo ah,
 

Dr. Candace Burckhardt
Kaaliyaha Agaasimaha Adeegyada Ardayda iyo Isku-duwaha COVID ee Degmada
DUgsiyada Aagga Robbinsdale


robbinsdale virtual academy

Discover More

Early Childhood Director

Jessica Richter has been a specialist in the field of early childhood for 19 years and is thrilled to work for Robbinsdale Area Schools as the new Early Learning Supervisor of the Early Childhood department.

Cooper step team blanket fundraising

Students from the Cooper Step Team are making blankets for upcoming fundraisers. The team is looking for fleece fabric, new and used, which may include blankets.

Join Us for the Job Fair

Looking for employment or know someone who might be? Plan to attend the upcoming job fair,  2-8 p.m. on Wednesday, Nov. 3.

kids on school bus

This week is National School Bus Safety Week. Wave and thank your drivers who keep our students safe!

COVID Updates

Beginning Wednesday, Sept. 8, Robbinsdale Area Schools will provide Vault saliva test kits for both students and staff to be administered at home over Zoom. 

Community Reading Event

We hope you can join us for our virtual Community Reads Event!  Register for the reading event and discussion, and receive the book for free!

Series guest speaker indian ed

Indian Education is hosting a new guest speaker series. Guest Speaker Dr. Gabriela Spears-Rico will be discussing Indigenous from the Americas: Building Solidarity between Latinos and American Indian People. 

robbinsdale area schools logo

This communication regarding face coverings was shared wuith staff and families on May 14.

Mathematics Materials Adoption Vendor Fair text

Robbinsdale Area Schools will be adopting new instructional materials for Mathematics K-12. Visit the in-person vendor fair, May 3-5 -- or the online fair, May 1-10.

School Board news graphic

In December 2020, the School Board voted to change school start times, but didn’t determine when the change would happen. At the Monday, April 19 meeting, the Board voted unanimously in favor of making the shift beginning in the 2022-23 school year. 

School Board news graphic

On Thursday, April 8, the School Board approved seven first round candidates. First round and finalist interviews will take place the week of April 12.

robbinsdale area schools logo

The 2021 Minnesota Comprehensive Assessments will take place in April. Students will need to complete the test in person, in school.

Help Keep Everyone Healthy

As we look forward to students returning to school tomorrow, we want to remind families and staff that they should remain home if feeling ill.

School Board news graphic

The Robbinsdale Area Public School District Board of Education wanted to have a better understanding of the school community members’ perceptions of the District as they began their search for a new Superintendent. The Board unanimously approved the modified Superintendent Profile

State of the District Address invitation

Join Interim Superintendent Dr. Stephanie Burrage, Board Chair David Boone and a slate of other guests for this year’s virtual State of the District presentation at 6:30 p.m. on March 11.

HBCU panel on Zoom

Robbinsdale Area Schools administrators, teachers and staff share their perspectives from being alumni of a historically black college or university (HBCU).

School Board news graphic

To assist with the search for the new superintendent, the Robbinsdale Area Schools Board of Education has contracted with School Exec Connect, a superintendent search firm. As we strive to make the best selection possible, we would like to encourage you to provide your input. 

robbinsdale area schools logo

Earlier today Gov. Walz announced updates to Minnesota’s Safe Learning Plan, specifically as it relates to students in middle and high schools. Please continue reading for updates to our secondary hybrid transition plan.

robbinsdale area schools logo

In anticipation of inclement weather, please take time to review our winter weather weather closing guide. 

School Start Times Event

The Robbinsdale Area Schools community was invited to hear perspectives from other districts that changed school start times. If you weren't able to join us, you can watch the video recording.

robbinsdale area schools logo

Please read for important updates about welcoming middle and high school students back to in-person, in-school learning. Earlier this week we met with our regional support team to discuss and review our plan to bring students back in hybrid learning. 

Robbinsdale Area Schools

School districts need to have an external audit performed each year, per Minnesota law. Each year, a final audit report is shared with the School Board and made available to the public. While we continue to work to restore our fund balance, the audit report highlighted several positive areas.

Dr. Stephanie Burrage testifies during the House Education Finance Committee Meeting

Dr. Stephanie Burrage, Interim Superintendent of Robbinsdale Area Schools, testified during the House Education Finance Committee on Wednesday, Jan. 27. She and other superintendents told legislators about some of the issues affecting students, families, staff and public education during the pandemic.

Screenshot from webinar showing district administration and guest speakers from MDE and MDH

Dr. Heather Mueller, MDE Deputy Commissioner, and Dan Huff, MDH Assistant Commissioner, reviewed COVID-19 health data and mitigation strategies along with Minnesota's Safe Learning Plan in order to address staff questions.

Custodial engineer cleans a classroom sink.

All families are encouraged to watch this in-depth video which reviews cleaning and safety procedures, COVID-19 protocols, as well as answers frequently asked questions. Spanish and Somali versions are also posted.

robbinsdale area schools logo

The Minnesota Department of Health (MDH) has released updated guidance for close contact with a person positive with COVID-19. 

robbinsdale area schools logo

We are sharing three things in this letter: information for elementary families, information for secondary families and upcoming non-school days (with several new dates for elementary students).

281 Distance Learning School Updates graphic

If you would like to register for or opt-out of our distance learning option (281 Distance Learning School) - the deadline is Tuesday, Dec. 22. We know this is a short timeframe. Based on the Governor’s announcement this week, we are working as quickly as possible to put a revised plan in place.

School Board news graphic

During Monday’s School Board meeting, the Board voted 5-2 to change school start times. There has not been a decision about which school year this will begin.

ECFE 2020-2021 Information Sessions

Join us for a virtual information session to learn more about how Early Childhood Family Education (ECFE) can help you and your children get to know other families, even while our communities are physically apart. 

robbinsdale area schools logo

In an effort to slow the community spread, the Governor shared the steps that school districts will need to take to help prevent and contain the novel coronavirus. These steps outline changes in some areas and include activities which will impact our students and families. 

Applications now open - Financial Advisory Council

The School Board of Robbinsdale Area Schools is currently seeking applicants for the Financial Advisory Council (FAC). There is currently one open seat available (January 2021 – June 2022 term).

Dr. Stephanie Burrage, interim superintendent

Within our Distance Learning PLUS model, we are able to offer Student Support Centers at each school. Virtual and in-person options for assistance are available for all students - in all grade levels and in all subject areas. 

COVID-19 macro image

As we try to minimize community spread, it is important that we all continue to practice strict safety precautions. If your student gets a COVID test, they should stay home until you receive the test results - even if not experiencing any symptoms.

Bella Libra - RSI alumni who now serves in the Marine Corps

In honor of Veteran’s Day, we’d like to shine our Alumni Spotlight on Bella Libra. Thank you, Bella, and thank you to all other Robbinsdale Area Schools alumni who have served our country!

American Indian Parent Advisory Committee (AIPAC) with Robbinsdale Area Schools logo and American Indian Education logo

Parents/guardians of American Indian students are invited to join the Robbinsdale Area Schools American Indian Parent Advisory Committee (AIPAC). Meetings will be held virtually this school year.

Dr. Stephanie Burrage, Interim Superintendent

Dr. Stephanie Burrage, Interim Superintendent, shares a message to families following up on the communication about the decision to remain in Distance Learning PLUS.

Childcare update

We shared the news on 11/5/2020 that the District would remain in Distance Learning PLUS along with updates to our childcare programming. Please continue reading for new and additional information.

Robbinsdale Area Schools

Robbinsdale Area Schools will remain in Distance Learning PLUS for all students and will not begin the tiered start into a hybrid learning model on Nov. 16.

Robbinsdale Area Schools

As we continue our work to be good stewards of your tax dollars, it’s important that we periodically provide updates to the community. This letter includes information that was shared at Monday night’s school board meeting in response to questions that have been posed to the District and Board Directors. 

Panelists from the School Finance discussion from Oct. 8, 2020

Community members had an opportunity to learn more about school finance, including changes in special education cross subsidies and the impact of open enrollment during a virtual discussion on Thursday Oct. 8. If you weren't able to join us, a recording of the discussion is available.

Virtual High Fives!

We've highlighted some of the Virtual High Fives our families have shared about our amazing staff.

Robbinsdale Area Schools

At this time, pre-k through 5 students, and secondary special education center-based students, will return on Monday, Nov. 9. Our current plan is to transition middle and high school students on Tuesday, Jan. 26 based on the model that aligns with current COVID count data.

Vaccination Reminder

Our School Nurses want to remind families that students should continue to receive recommended vaccinations.

Robbinsdale Area Schools

On Monday, during its regularly scheduled meeting, the School Board voted unanimously to approve a resolution for bond refunding and reissuing.

A mother and her child smile at the camera

ECFE is offering Distance and Hybrid opportunities for families with children birth through Pre-Kindergarten. All classes will begin online. Those marked Distance will stay online for the school year and those marked Hybrid will move onsite.

Robbinsdale Area Schools

The August and September health data shows a downward trend in reported COVID-19 numbers. This means we are preparing for a potential shift in our learning model for early childhood, elementary, middle and high school students, beginning Monday, Oct. 19.

Robbinsdale Area Schools

Los datos de salud de agosto y septiembre muestran una tendencia descendente en los números reportados de COVID-19. Esto significa que nos estamos preparando para un posible cambio en nuestro modelo de aprendizaje para los estudiantes de niñez temprana, primaria, intermedia y preparatoria a partir del lunes 19 de octubre.

Robbinsdale Area Schools

Somali: Waxaan u hilownay inaan ku aragno dhammaan bartayaashayada iskuulka oo hadafkayaguna wali waa inuu ardaygu dib ugu soo laabto shakhsiyan waxbarashadiisa. Xogta caafimaadka ee Agoosto iyo Sibtembar waxay muujineysaa hoos u dhac ku yimid jihada COVID-19 ee la soo sheegay. Tan macnaheedu waxa weeye waxaan u diyaar garoobaynaa isbeddel macquul ah oo ku yimaada qaabkeena waxbarasho ee ardayda dugsiyada barbaarinta, hoose, dhexe, iyo sare, laga bilaabo Isniinta, Oktoobar 19.

Students Participate in ACT Preparation Virtually

Robbinsdale Area Schools students had the opportunity to participate in a summer program to help them prepare for the upcoming ACT tests. The program included orientation days, a pre-assessment, post-assessment and virtual self student components.

ECFE 2020-2021 Information Sessions

Join us for a virtual information session to learn more about how Early Childhood Family Education (ECFE) can help you and your children get to know other families, even while our communities are physically apart. 

Welcome Back!

Welcome back staff, students and families! We are so excited for the new school year ahead.

Are you Receiving School and District Updates?

Did you know Robbinsdale Area Schools uses various platforms to communicate with families? To ensure you are receiving important communications, families are encouraged to check their Infinite Campus settings. 

Robbinsdale Area Schools

Thank you for your patience and understanding this morning due to unexpected technology issues. Unfortunately, as the school day was beginning, many of our students who use Chromebooks experienced connection issues. The issue was related to what’s called a “content filter.”

281 Distance Learning School Updates graphic

Nancy Froelich and Jeff Stovall have accepted positions as administrators of 281 Distance Learning School at the elementary and secondary levels, respectively. This assignment will last throughout the 2020-2021 school year; they will continue to support their current buildings.

Principal Jen Smith

We are excited to announce Jen Smith has accepted the role of head Principal at Neill Elementary. Smith has been employed in the district since 2007; she begins her new role on Monday, August 31 2020. 

Hotspot Requests for Families

Is your family in need of a hotspot? Our district will be providing hotspots to families who do not currently have quality internet access.

Alejandra Estrada-Burt Joins Ken Habel as Co-Principal of Robbinsdale Spanish Immersion School

Dr. Alejandra Estrada-Burt is the new co-head principal of Robbinsdale Spanish Immersion School, joining current principal Ken Habel in overseeing administration of the district’s largest elementary and magnet school. The new co-head principal model will provide additional building support, assist in student second language acquisition and literacy skills, as well as supporting RSI’s continued aspirations for becoming a national blue-ribbon school.

placeholder

Families who prefer to not have their student(s) take the school bus to or from school (if the district is in hybrid or in-person learning) have the choice to opt-out of transportation services for the 2020-2021 school year. Opting out is completely voluntary. 

2020/2021 School Year Update

While we will begin our school year in a Distance Learning PLUS model, we will continue to prepare for hybrid or in-person learning. Due to the fluid nature of the COVID-19 pandemic, the District's plan may shift throughout the year. As we continue to work with our principals and staff, we would like to share the following updates.

Chromebook Distribution Event for 6th graders- new date added!

Your 6th- grade student will receive a brand new Chromebook to use this upcoming school year! This applies only to students entering 6th grade at Plymouth Middle School, Robbinsdale Middle School and Sandburg Middle School or students beginning 5th or 6th grade at FAIR School Crystal. We have two device swap events scheduled, where your student will turn in their old Chromebook and charger, and receive a new device.

Fall 2020 Childcare Registration graphic

Fall childcare registration through Adventure Club begins online Thursday, August 13, 2020 at 6 a.m. Care is available for children of Tier I essential workers and non-Tier I workers during the distance learning model, with four care timeframes available.

2020-2021 School Year Update 8/10/20

Robbinsdale Area Schools will begin the 2020-2021 school year in the Distance Learning PLUS model. The remainder of this letter provides additional details regarding several areas of our Smart Start: Safely Coming Back to School plan.

Robbinsdale Area Schools

The following fall sports will begin as scheduled on August 17, 2020: Cross-Country – Boys/Girls; Soccer – Boys/Girls; Swimming & Diving – Girls; Tennis – Girls. Reductions to seasons and game schedules may occur for these fall sports. Revised game schedules and season dates will be communicated to families in the coming weeks. Football, volleyball, fall dance, cheerleading and marching band will be moved to a modified winter/spring season.

Robbinsdale Area Schools Summer Academy Provides a Variety of Programming with Flexibility

Community Education in Robbinsdale Area Schools is offering Summer Academy this summer with flexible programming in response to COVID-19. Almost 400 students have participated in the weekly program offerings, which began June 6 and continue through August 14, 2020. Program activities are divided into four main categories: Arts & Crafts, Fitness & Sports, Life Skills, and STEM.

Registration for ACTNow Boot Camp is now Open!

This year’s ACTNow! Boot Camp is a two-week self-directed virtual program. This free preparatory program will emphasize ACT course sections, content, skills and practices. Included are two assessment days that will also take place online.

School Board news graphic

The School Board election will take place Tuesday, November 3, 2020. Three of the seven at-large positions on the School Board are up for election (four-year terms). The period for filing affidavits of candidacy is Tuesday, July 28, 2020 - August 11, 2020. Read further for important candidate filing information.

Dr. Stephanie Burrage Appointed Interim Superintendent of Robbinsdale Area Schools

The School Board of Robbinsdale Area Schools unanimously passed a resolution to appoint Stephanie Burrage, Ed.D., as the District’s interim superintendent during the Board’s meeting on Monday, July 20, 2020. Dr. Burrage has been Assistant Superintendent of Robbinsdale Area Schools since August 2017; she will begin her new duties on Tuesday, August 4, 2020. 

School Board news graphic

The Robbinsdale Area School Board unanimously approved a resolution supporting racial and social justice in safe and civil schools at the School Board meeting on Monday, July 20, 2020. The resolution outlines the beliefs held by the school board, including nurturing anti-racist educational learning environments, while condemning hateful speech and systemic racism directed at Black, Indigenous and all people of color.

Elementary Summer Enrichment graphic

Your elementary-aged student is invited to Robbinsdale Area Schools Summer Enrichment! Three weeks of learning activities for K-5 grade students from July 13 - 31!

Middle School Summer Enrichment graphic

Reduce summer boredom and become a super student for next year! Middle School Summer Enrichment is available to 6-8th grade students from July 13-31, 2020. No registration is required.

Robbinsdale Area Schools

Dr. Carlton D. Jenkins, Superintendent of Robbinsdale Area Schools, has been named Superintendent of the Madison Metropolitan School District (MMSD) in Madison, Wisconsin. Jenkins’ last day in the district will be August 3; he has served as Superintendent of Robbinsdale Area Schools for the past five years.

School Board Meeting graphic with Robbinsdale logo

The School Board of Robbinsdale Area Schools has called a Special Work Session for Monday, July 13, 2020 at 6 p.m. to discuss the transition plans and activities for the superintendent position. Pursuant to Minn. Statute 13D.021, the meeting will be held by teleconference.

School Board Meeting graphic with Robbinsdale logo

The School Board of Robbinsdale Area Schools has called a Special Work Session for Wednesday, July 8, 2020 at 5 p.m. to discuss the parameters of the superintendent contract. Pursuant to Minn. Statute 13D.021, the meeting will be held by teleconference.

School Board Information Session

Robbinsdale Area Schools will host a virtual information session for community members interested in running for the school board on Tuesday, July 21 at 6:30 PM.

School Board News graphic

The report’s conclusion was there were no financial improprieties or violations of law on the part of any School Board member, the Superintendent or employee of the District. Additionally, there were no conflicts of interest. The end result of the report is that the Office of the State Auditor made some technical recommendations regarding processes the Board will address, many of which are already being implemented.

Superintedent's E-Update graphic

Today, I am writing to you with a heavy heart. In my thirty years as an educator, recent local events have been among the most challenging situations I have experienced.

Green Ribbon Schools logo

Robbinsdale Area Schools is proud to announce the School of Engineering and Arts (SEA) is the only Minnesota school to be named a 2020 U.S. Department of Education Green Ribbon School award honoree, according to the U.S. Department of Education. Schools who earn this recognition demonstrate significant achievement in the three Pillars of the Green Ribbon Schools Award: reducing environmental impact, improving health and wellness, and providing effective environmental education.