UPDATE: Community Vaccine Clinics Set for June 17 and 24

Dear Families of Robbinsdale Area Schools,

A  second round of community mini-vaccination clinics are scheduled to start next week.

At these clinics, district students 12-years-of-age and older who received their first dose of the Pfizer COVID-19 vaccine at the district clinics held in late May and early June are encouraged to come receive their final dose. Also, any members of the community who also received their first dose at the district vaccination sites are encouraged to receive their second dose. In addition, these clinics will be open to the public. 

Students who received their first dose at Sandburg or Plymouth Middle School on Thursday, May 27, can attend either vaccination clinic. However, students or community members who received their first dose at Armstrong High School, Cooper High School, Crystal Learning Center, Robbinsdale Middle School, or FAIR-Crystal should attend the clinic on Thursday, June 24. It’s important to note that the final dose of the Pfizer vaccine should be given three weeks (or 21 days) after the first dose.

The vaccination clinics are set for 9 to 11 a.m. on Thursday, June 17 and again Thursday, June 24, at Robbinsdale Middle School, located at 3730 Toledo Ave. N. in Robbinsdale. 

Anyone 12-years-of-age and older is eligible to receive a vaccine; however, children under the age of 18, including students who have already received their first dose, must bring a completed parent consent form (available in English, Spanish and Somali).

Appointments are not needed. Students and adults should bring the vaccination card they received at the time of their first vaccine. 

Important to know

 • The clinics are being hosted in partnership with Community Care Clinics of Minnesota, and will provide the Pfizer vaccine only, which has been approved for people who are 12-years-of-age or older.

 • COVID-19 vaccination is free and does not require insurance.

 • People with a severe allergic reaction (anaphylaxis) to any vaccine or injectable (intramuscular or intravenous) medication OR any component of the COVID-19 vaccine should consult with their health provider to assess risk prior to receiving the COVID-19 vaccine. Everyone else with severe allergic reactions to foods, oral medications, latex, pets, insects, and environmental triggers may get vaccinated.

 • People should not attend the vaccination clinic if:

  • They have had COVID-19 within the past 14 days.

  • They have any symptoms of COVID-19.

  • They are currently in quarantine due to close contact exposure.

We encourage you to visit the Minnesota Department of Health website for more information on COVID-19 vaccines, or check out the CDC’s vaccine question and answer webpage.

 

Sincerely,

Dr. Candace Burckhardt
Assistant Director of Student Services and District COVID Coordinator
Robbinsdale Area Schools


Estimadas familias de las escuelas del área de Robbinsdale:

Está programado para la próxima semana que comience una segunda ronda de mini clínicas comunitarias de vacunación.

Se alienta a los estudiantes mayores de 12 años que recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 en las clínicas del distrito que se llevaron a cabo a fines de mayo y principios de junio a que vengan a recibir sus dosis finales en estas clínicas. Además, se alienta a todos los miembros de la comunidad que también recibieron su primera dosis en los sitios de vacunación del distrito a que reciban su segunda dosis. También queremos mencionar que estas clínicas estarán abiertas al público en general. 

Los estudiantes que recibieron su primera dosis en la Escuela intermedia Sandburg o en la Escuela intermedia Plymouth el jueves 27 de mayo pueden asistir a cualquiera de las clínicas de vacunación. Sin embargo, los estudiantes o miembros de la comunidad que recibieron su primera dosis en la Escuela preparatoria Armstrong, en la Escuela preparatoria Cooper, en el Centro de aprendizaje Crystal, en la Escuela intermedia Robbinsdale o en la Escuela FAIR Crystal deberían asistir a la clínica del jueves 24 de junio. Es importante tener en cuenta que la dosis final de la vacuna Pfizer debe administrarse tres semanas (o 21 días) después de la primera dosis.

Las clínicas de vacunación están programadas de 9 a 11 am el jueves 17 de junio y el jueves 24 de junio en la Escuela intermedia Robbinsdale, ubicada en 3730 Toledo Ave. N. en Robbinsdale. 

Cualquier persona mayor a 12 años es elegible para recibir una vacuna. Sin embargo, los niños menores de 18 años, incluidos los estudiantes que ya han recibido su primera dosis, deben traer consigo un formulario de consentimiento de los padres completo (disponible en inglés, español y somalí).

No se necesita hacer cita previa. Los estudiantes y adultos deben traer la tarjeta de vacunación que recibieron en el momento de su primera vacuna. 

Información importante a tener en cuenta

 • Estas clínicas se están organizando en asociación con Community Care Clinics of Minnesota (las Clínicas de atención comunitaria de Minnesota) y solo proporcionarán la vacuna Pfizer, que es la que ha sido aprobada para personas mayores de 12 años.

 • La vacuna contra el COVID-19 es gratuita y no requiere seguro médico.

 • Las personas con una reacción alérgica grave (anafilaxia) a cualquier vacuna o medicamento inyectable (intramuscular o intravenoso) O a cualquier componente de la vacuna COVID-19 deben consultar con su proveedor de salud para evaluar el riesgo antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. Todas las demás personas con reacciones alérgicas graves a alimentos, medicamentos orales, látex, mascotas, insectos y desencadenantes ambientales pueden vacunarse.

 • Las personas no deben asistir a la clínica de vacunación si:

  • han tenido COVID-19 en los últimos 14 días.

  • tienen algún síntoma de COVID-19.

  • están actualmente en cuarentena debido a la exposición por contacto cercano.

Les animamos a que entren al sitio web del Departamento de salud de Minnesota para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 o a que consulten la página web de preguntas y respuestas sobre vacunas del CDC.

 

Atentamente,

Candace Burckhardt
Directora asistente interina de servicios estudiantiles y Coordinadora de servicios de COVID 
Escuelas del área de Robbinsdale


Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale,

Wareega labaad ee rugaha yar ee caafimaadka talaalka bulshada ayaa loo jadwaleeyay inuu billaabmo todobaadka soo socda

Rugahan caafimaad, ardayda degmo-dugsiyeedka ee 12 jirka ah ama ka weyn ee qaatay tallaalkoodii ugu horreeyay ee tallaalka Pfizer COVID-19 ee rugaha caafimaadka degmada ee la qabtay dhammaadkii Maajo iyo horraantii Juun waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay yimaadaan si ay u qaataan qaddarka ugu dambeya. Sidoo kale, xubin kasta oo bulshada ka mid ah oo sidoo kale ka qaatay qaddarkoodii ugu horreeyay goobaha tallaalka ee degmada waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay qaataan qaddarkooda labaad. Intaas waxaa dheer, rugahan caafimaad waxay u sii furnaan doonaan dadweynaha.

Ardayda ka qaatay qaddarkoodii ugu horeyay Dugsiga Dhexe Sandburg ama Plymouth khamiistii, Maajo 27, waxay xaadiri karaan mid ka mid ah rugaha talaalka. Hase ahaatee, ardayda ama xubnaha bulshada ee ka qaatay qaddarkoodii ugu horeyay Dugsiga Sare ee Armstrong, Dugsiga Sare ee Cooper, Xarunta Waxbarshada Crystal, Dugsiga Dhexe Robbinsdale, ama DUgsiga FAIR Crystal waa inay xaadiraan rugta caafimaadka Khamiista, Juun 24. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qaddarka ugu dambeya ee tallaalka Pfizer ay tahay in la siiyo saddex toddobaad (ama 21 maalmood) ka dib qaddarka koowaad.

Rugaha caafimaad ee talaalka waxaa laga dhigay 9 ilaa 11 am Khamiista, Juun 17 iyo markale Khamiista, Juun 24 Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale, oo ku yaal 3730 Toledo Ave.N. gudaha Robbinsdale.

Qof kasta oo 12 jir ah ama ka weyn wuxuu xaq u leeyahay tallaal; Hase ahaatee, carruurta da'doodu ka yar tahay 18 sano, oo ay ku jiraan ardayda horey u qaadatay qaddarkoodii ugu horreeyay, waa inay keenaan foomka oggolaanshaha waalidka oo dhammaystiran (waxaa lagu heli karo Ingiriis, Isbaanish iyo Soomaali).

Ballan looma baahna. Ardayda iyo dadka waaweyn waa inay keenaan kaarka tallaalka ee ay heleen waqtiga tallaalka ugu horreeyay.

Waa muhiim in la ogaado

 • Rugaha caafimaad waxaa lala kaashanayaa Xarumaha Daryeelka Bulshada ee Minnesota, waxayna kaliya bixin doonaan talaalka Pfizer, oo loo oggol yahay dadka jira 12 iyo wixii ka weyn.

 • Tallaalka COVID-19 waa bilaash umana baahna caymis.

 • Dadka ku leh falcelin xasaasiyad daran (anaphylaxis) tallaal kasta ama daawada la isku duro (murqaha ama xididada), AMA qayb kasta oo ka mid ah tallaalka COVID-19 waa inay la tashadaan adeeg-bixiye daryeel caafimaad si loo bixiyo qiimeynta halista ka hor inta aan laqaadanin tallaalka COVID-19. Qof kasta oo kale oo xasaasiyad daran ku leh cuntooyinka, daawooyinka afka laga qaato, cinjirka, xayawaanka guryaha lagu haysto, cayayaanka, iyo waxyaabaha kiciya xasaasiyadda deegaanka ayaa la tallaali karaa.

 • Dadku waa in aany tagin rugta caafimaad ee  talaalka haddii:

  • Ay lahaayeen COVID-19 14 maalmood ee la soo dhaafay.

  • Ay leeyihiin wax calaamado ah oo ah COVID-19.

  • They are currently in quarantine due to close contact exposure. Ay hadda ku jiraan karantiil xiriira dhow oo ay yeesheen awgeed.

Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad booqato websaydhada Waaxda Caafimaadka ee Minnesota wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan tallaallada COVID-19, ama fiiri bogga CDC-da ee su’aasha iyo jawaabta Tallaalka.

 

Si daacadnimo ah,
 

Dr. Candace Burckhardt
Kaaliyaha Agaasimaha Adeegyada Ardayda iyo Isku-duwaha COVID ee Degmada
DUgsiyada Aagga Robbinsdale


robbinsdale virtual academy

Discover More

Updated school year calendar

Last year the School Board voted to change the 2022-23 school year calendar. To accommodate two holidays – Yom Kippur on Oct. 5, 2022, and Eid celebrated on April 21 and 22, 2023.

Parent and infant

Robbinsdale Area Schools offers a wide variety of Early Learning programming. Learn more about our preschool program, including evening options. We offer a variety of classes for all ages.

AHS students going to Germany

Rachel Olson, Natalie Storlie, and Carly and Grant Redelsheimer, all juniors at Armstrong, make up one of three teams in the United States that received an all-expenses paid trip to Germany for the Young Economic Summit (YES!) in September. 

kids getting on school bus

 

Before school starts, download the free Durham Bus Tracker app to view routes and scheduled stops, see messages related to route delays and track buses.

followusonsocialmedia

Make sure you're following your school and the district's social media accounts to get all the latest news and information. Keep up with us by following #Rdale281. 

Students getting on a bus

I am happy to report that we currently have drivers to staff all transportation routes and busing to school activities. In addition, we believe we have hired enough staff to be able to cover our routes if our drivers call out sick or need to take extended leaves. 

wild rice taste testings

Starting this fall, school meals will no longer be free to all students. Students who qualify for free or reduced-price meals through the Educational Benefits application will have access to meals at no cost or a reduced cost.

get immunizations ready

Students who attend public schools in Minnesota are required by state law to have specific immunizations (or written proof of exemption) before they can attend school

Educational benefits

Every year we ask all families to complete an Educational Benefits application. This is a big request, and we ask you to take a few moments to apply right now.

kids standing at bus entrance

Families whose students ride the bus to school should have received a postcard with transportation information in the mail. If you didn’t get a postcard, bus information can also be found in the Parent Portal.

elementary student reading a book

If your family has not yet scheduled your pre-screening appointment you can make an appointment by calling 763-504-4180. Staff will also be visiting schools throughout September to work with students who have not yet completed a screening. 

Students watching screen

Visit our Tools for Families page to make an online payment, get help with our parent portal or Schoology, and learn about community resources. Check it out at rdale.org/tools

Follow Us on Social Media

Learning about students and staff doing amazing things in the classroom, or seeing breaking weather alerts about school closures due to extreme weather — keeping up with what’s going on in Robbinsdale Area Schools has never been easier thanks to social media.

class of 2022 grad highlight video

Check out highlights of our graduation ceremonies for Cooper High School, Armstrong High School, Robbinsdale Virtual Academy, Robbinsdale Academy Highview, Robbinsdale Transition Center and Adult Basic Education.

School Board news graphic

The next School Board election for Robbinsdale Area Schools will take place Tuesday, Nov. 8, 2022. The period for filing affidavits of candidacy is Aug. 2, 2022 – Aug. 16, 2022.

Construction 2022

When you drive past one of five district schools this summer, you might see some work being done. Every summer Robbinsdale Area Schools invests in its buildings to make sure they’re welcoming environments and great places for learning.

Graduation roundup

Robbinsdale Area Schools will honor the achievements of its class of 2022 beginning June 3. Check out the dates and times of this year's graduation events, and learn how to catch the live streams of the Armstrong and Cooper commencement ceremonies.

Metro Dining Club

Looking to try some new places to eat this summer or just get out of the house? Metro Dining Club cards are available for purchase from the district’s Human Resources Department. For $30, you receive a box with more than 130 cards from participating restaurants to use like coupons with discounts, such as $10 off a purchase of $20 or more. You can use each card once per month, meaning each card offers 12 months of savings.

Group of people meeting

Thank you to all those who shared their ideas and comments on the draft of the strategic plan framework. There were many opportunities for families, staff and others to contribute to this important work that will shape our plans going forward. 

Cooper baseball players

Robbinsdale Cooper High School student newspaper, The Quill, won first in the state for Photojournalism: Sports Photo, which you can see above; they won fifth in the state for Newspaper Page Design; and they earned fourth in the state for Newspaper Feature Story.

nutrition services van

Robbinsdale Area Schools Nutrition Services is hitting the road and serving free lunches Monday through Friday, June 13 through Aug. 12, 2022  at area parks this summer to anyone 18 and under.

Bird Dash

The Bird Dash – a brand-new family fun run, 1K and 5K – takes place at 9 a.m. on Saturday, June 18, at Bassett Creek Park in Crystal. The event will benefit Seven Dreams Education Foundation, which raises funds for hands-on learning in Robbinsdale Area Schools.

kids standing at bus entrance

Robbinsdale Area Schools is moving to an opt-in transportation system for the 2022-2023 school year. Even though the deadline has passed for completing the opt-in form for school bus transportation for next school year, if you have not done so, we still need you to complete the form. 

In response to the school shooting in Texas

There are no words that help express the profound sadness, hopelessness or anger we’re collectively feeling in the wake of another school shooting. These emotions are especially heavy on this rainy Wednesday afternoon as we learn more details about the tragedy and about the lives who were lost due to this violent act. 

Transportation Opt-In 2022-23

All families with students enrolled in Robbinsdale Area Schools must fill out a bus transportation form for the 2022-23 school year. If you haven’t already, please complete a form for each student by May 20, 2022.

college 4 kids summer program

Robbinsdale Area Schools is partnering with Hennepin Technical College (HTC) to offer the College 4 Kids Summer Program. It's a free program that provides middle school students exposure to various career pathways through hands-on courses and fun activities.

Lakeview Students pose

Robbinsdale Area Schools is in the process of gathering information to create a new strategic plan. We are seeking your help to develop a strategic plan that combines the current strengths of our schools with everything we’ve learned in the pandemic.

student with glasses reading

Neighborhood and Magnet Schools are hosting information nights/Open Houses. At this event, students and their families will tour the school, meet the principal, get a school supply list and learn all about what to expect at Kindergarten. 

robbinsdale area schools individual focus. infinite potential.

School start times will change beginning in the 2022-23 school year. The change in start times will affect all schools in our district including elementary, middle and high schools and our Early Learning Programs.

summer community ed program

In the all-new Summer Explorers Program, each week features a different theme and adventure. Offered through Robbinsdale Area Schools Community Education, Summer Explorers invites K-5 students to have fun as they learn through science, nature and creative projects.

Examples of student art work

Check out amazing artwork from our middle and high school students at the Secondary Students Show. Visit Robbin Gallery, located at 4915 42nd Ave N. in Robbinsdale, from Thursday, April 7, through Saturday, April 30.

Superintendent meeting with students

Robbinsdale Area Schools is developing a new strategic plan that embraces the new realities of our world, while maintaining what continues to work for our students. We are counting on you, our staff, to share your ideas and dreams for what comes next.

girl students posing in gym

Join the Community Golf Classic, from 9 a.m. to noon on Saturday, May 21. This is a four-person scramble event that will take place at New Hope Village Golf course, 8130 Bass Lake Rd. in New Hope. 

Robbinsdale Powwow

Ask anyone who has attended a powwow and they will likely describe the amazing sights and sounds they witnessed. They might tell you how they heard drum beats that matched the rhythm of their hearts. Or that the skilled and graceful dancers wore beautiful and elaborate regalia (traditional clothing) crafted with vibrant colors as they circled the dance area.

Bird bash event

The Seven Dreams Education Foundation’s Bird Bash on April 9 raised funds for Reinvigorating Band and Orchestra: Spreading the Joy of Music to All Students. The goal of this project is to revitalize Robbinsdale Area Schools band and orchestra programs by welcoming all students and building community. 

kids playing outside

Robbinsdale Area Schools offers a variety of no- cost, engaging camps and programs for all ages coming this summer, like academic camps, CDF Freedom Schools, a cosmetology sampler, College 4 Kids, and more. The district is also offering fee-based school-age child care this summer.

Indian Ed powwow

 

Robbinsdale Indian Education, in partnership with Manidoo Ogitigaan – The Spirit’s Garden, invites the community to our spring powwow. Experience singing, dancing, and other honored traditions from 1 to 6 p.m. on Saturday, April 23, at  Armstrong High School.

Students holding books

With the support of the Seven Dreams Education Foundation, Robbinsdale Area Schools has added 2,000 books and eBooks to our school libraries. We are grateful to our community for their support and generosity.

BestPrep award Cooper High School

Cooper High School teacher Brooke Schaffer was recently awarded a BestPrep Educator of Excellence Award. The Educator of Excellence Award recognizes the top 2 percent who go above and beyond in their commitment to educating youth in Minnesota.

2021 Grad Rates

In spite of the COVID-19 pandemic, Robbinsdale’s graduation rate climbed to 83.1 percent in 2021, an increase of 2.9 percentage points compared to the district’s 2020 graduation rate of 80.2 percent. It’s also the highest graduation rate in nine years.

Speak Up

Last school year the district introduced a new safety tool called Gaggle, which is designed to promote cyber safety. Our district is now using a Gaggle feature called Speak Up, a confidential safety tip line for students. It provides a mechanism for students to share concerns regarding school safety.

summer resources special ed

Join the upcoming Special Education Advisory Council meeting from 6:45 to 7:30 p.m. on Monday, March 14. The Summer Programming Resource Fair will include information from Three Rivers Parks, the City of Brooklyn Park, Reach for Resources, Robbinsdale Area Schools, and GiGi’s Playhouse. 

IndigenousWomeninLeadershipPanel

In recognition of Women's History Month, local Indigenous female leaders share their stories and experiences. Join us for this virtual event from 6 to 7:15 p.m. on Monday, March 28, 2022.

Rose McGee Sweet Potato Comfort Pie

VIDEO: Rose McGee, a resident of Robbinsdale Area Schools and founder of Sweet Potato Comfort Pie, provided her renown dessert to students in the district on Feb. 25. McGee talks about working with the district was so meaningful and why having the chance to provide students with the "sacred dessert" of Black people was so meaningful to her.

COVID mask update

Face coverings and masks will now be optional across Robbinsdale Area Schools effective Thursday, March 3. This includes inside all schools and sites and aboard all school buses and vans, and applies to spectators and guests at district-sanctioned activities and events.

COVID Updates

We are happy to share that the district now has two kinds of COVID tests available for students and families: BD Veritor rapid antigen home tests, and Vault (ACON Flowflex) supervised rapid antigen home tests. 

com ed empty bowls

Join us for our 2022 Empty Bowls Event. This community fundraiser hosted by the Robbinsdale Area Schools Community Education department benefits PRISM and NEAR Food Shelves.

Summer adventure club registration open

Summer Adventure Club goes on one to two field trips each week. Some of the trips your child may attend include bowling, parks, water parks, zoos, walks around the community, and museums.

SchoolCounselorWeek 2022

This week is National School Counseling Week, bringing attention to the impact of school guidance counselors in helping our students be successful in school. 

Bird Bash 2022

This year’s Bird Bash has been rescheduled. We hope you can join us at 5 p.m. on Saturday, April 9.

Magnet School Info Nights

Have a student who will be starting kindergarten next year? Learn more about our magnet schools during our upcoming virtual information nights.

COVID reporting form

Students and staff during school, students participating in district-sanctioned athletics, activities, performances and events, across all grade levels, will be subject to Minnesota State High School League (MSHSL) COVID-19 protocols. These guidelines are different from the updates the district made earlier this week.

COVID updates

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Minnesota Department of Health (MDH) recently updated their isolation and quarantine recommendations for individuals who have tested positive for, or have symptoms of, COVID-19, or who have been exposed to the virus. 

Series who are our neighbors

Our communities are always changing. New immigrants arrive bringing with them new foods, languages, and traditions.

Increase your understanding of your neighbors, their culture, history, and experiences through the free Who are Our Neighbors series.

student playing instrument

The Seven Dreams Education Foundation collects used musical instruments that are repurposed and used by our students. 

Temporary shift to distance learning

We had hoped to continue with in-person learning without disruption, but many of our staff have tested positive or are experiencing symptoms of COVID-19. As a result, all district schools will shift to distance learning beginning Tuesday, Jan. 18, through Friday, Jan. 21. Students will return to in-person learning on Tuesday, Jan. 25.

robbinsdale area schools

Due to the current number of positive and symptomatic COVID cases among students and staff at Armstrong High School and Sandburg Middle School, we made the decision today to shift to distance learning beginning Thursday, Jan. 6, through Monday, Jan. 17. Students will return to in-person learning on Tuesday, Jan. 18.

School Buses

During winter break, families will receive postcards from transportation with updated bus route information. They will be sent through the U.S. Postal Service to your address on record.

winter safety reminders

Winter has arrived, and, we want to remind families to make sure their students stay safe and warrm. 

Kindergarten magnet lottery

 

For families looking to enroll their students at FAIR School Pilgrim Lane, Robbinsdale Spanish Immersion (RSI), and the School for Engineering and Arts (SEA), the magnet lottery for kindergarten is now open. The deadline to apply for the lottery is Feb. 25, 2022. Interested families can apply at magnetlottery.rdale.org.

Winter weather

Winter’s coldest months are nearly upon us, so this is a good time to remind families that sometimes Robbinsdale Area Schools may be forced to close school because of extreme temperatures or significant snow.

Be sure to visit the district’s weather closing website to learn more about the process that goes into determining if a school closure is necessary, as well as the ways you’ll be notified about cancelations.

Clue at Cooper

Robbinsdale Cooper Theatre will be live on stage again when Clue opens at 7 p.m. on Thursday, Dec. 2, at the Cooper High School auditorium.

General admission tickets are $7 for adults and $5 for students at the box office. All guests need to be masked.

Substitute Teachers

Do you know someone looking for a rewarding job? Do you enjoy working with young people? If you or someone you know would like to consider becoming a guest teacher, contact our Human Resources Department. Guest teachers work up to eight hours per day, and we pay $165 per day.

Hennepin Healthcare event

Hennepin Healthcare is hosting its Black Men with Stethoscopes Youth Summit from 9:30 a.m. to 3 p.m. on Saturday, Dec. 4 at its Clinic and Specialty Center in the Stillman Community Room, Level 1, which is located at 715 South 8th St. in Minneapolis.

World's Best Workforce

Robbinsdale Area Schools will hold its annual World's Best Workforce public meeting from 5-6 p.m. on Thursday, Dec. 9.

Join the virtual meeting to learn how the district is addressing its World's Best Workforce goals. Virtual meeting information can be found on our district calendar.

Educational Benefits

By applying for educational benefit, you support your school community by providing funding for counseling services and social workers, technology funding, Early Childhood education funding, and reduced fees for athletics, instrument rentals and more.

Th district asks that every family apply every year. If you prefer a paper application, please contact us at 763-504-8050. Complete your application today!

Staff appreciation

’Tis the season for spreading kindness and cheer. It’s also a great time to thank a Robbinsdale School District employee and support a dedicated organization that works on behalf of the district. When you make a $20 contribution to the Seven Dreams Education Foundation, you can thank a staff member with a small gift and, at the same time, support the Foundation to provide extra educational opportunities in Robbinsdale Area Schools. 

MN Safe Learning Survey

The state is looking to gather the voices of all educators, all enrolled families, and students in grades six through 12, regarding their public school experiences through participation in the MN Safe Learning Survey. The survey is open through Wednesday, Nov. 24.

Covid vaccine incentives

Children aged 12-17 who receive their vaccination series before the end of 2021 are eligible for a $200 Visa Gift Card as well as other incentives.

mask reminder for families

A reminder to families: face coverings are required for all preK-12 students, staff and visitors over the age of 2 – regardless of vaccination status – while on the school bus, or while indoors at all schools and district facilities.

American educators recognition week

This week is American Education Week, honoring those who work in our nation’s public schools.

Nov 18 give to max day

Today, Give to the Max Day (Thursday, Nov. 18), please consider a gift to the Seven Dreams Education Foundation (SDEF).

News from food services

Due to supply chain issues, families should expect menu changes in the coming days and weeks. Not only do these supply chain issues impact our district’s school meal program, but are also impacting other school districts, restaurants and businesses across the nation. 

Kindergarten enrollment

Visit our upcoming All About Kindergarten Event and find the best choice for your child. Ask questions and learn all you need to know about our schools. Meet our staff and have some fun!

Join us from 5-7 p.m., Thursday, Nov. 18, 2021, at Cooper High school.

feedback platform Let's Talk

Let’s Talk! Do you have a question and don’t know who to contact? Want to provide us with feedback? 

Early Childhood Director

Jessica Richter has been a specialist in the field of early childhood for 19 years and is thrilled to work for Robbinsdale Area Schools as the new Early Learning Supervisor of the Early Childhood department.

Cooper step team blanket fundraising

Students from the Cooper Step Team are making blankets for upcoming fundraisers. The team is looking for fleece fabric, new and used, which may include blankets.

Join Us for the Job Fair

Looking for employment or know someone who might be? Plan to attend the upcoming job fair,  2-8 p.m. on Wednesday, Nov. 3.

kids on school bus

This week is National School Bus Safety Week. Wave and thank your drivers who keep our students safe!

COVID Updates

Beginning Wednesday, Sept. 8, Robbinsdale Area Schools will provide Vault saliva test kits for both students and staff to be administered at home over Zoom. 

Community Reading Event

We hope you can join us for our virtual Community Reads Event!  Register for the reading event and discussion, and receive the book for free!

Series guest speaker indian ed

Indian Education is hosting a new guest speaker series. Guest Speaker Dr. Gabriela Spears-Rico will be discussing Indigenous from the Americas: Building Solidarity between Latinos and American Indian People. 

robbinsdale area schools logo

This communication regarding face coverings was shared wuith staff and families on May 14.

Mathematics Materials Adoption Vendor Fair text

Robbinsdale Area Schools will be adopting new instructional materials for Mathematics K-12. Visit the in-person vendor fair, May 3-5 -- or the online fair, May 1-10.

School Board news graphic

In December 2020, the School Board voted to change school start times, but didn’t determine when the change would happen. At the Monday, April 19 meeting, the Board voted unanimously in favor of making the shift beginning in the 2022-23 school year. 

School Board news graphic

On Thursday, April 8, the School Board approved seven first round candidates. First round and finalist interviews will take place the week of April 12.

robbinsdale area schools logo

The 2021 Minnesota Comprehensive Assessments will take place in April. Students will need to complete the test in person, in school.

Help Keep Everyone Healthy

As we look forward to students returning to school tomorrow, we want to remind families and staff that they should remain home if feeling ill.

School Board news graphic

The Robbinsdale Area Public School District Board of Education wanted to have a better understanding of the school community members’ perceptions of the District as they began their search for a new Superintendent. The Board unanimously approved the modified Superintendent Profile

State of the District Address invitation

Join Interim Superintendent Dr. Stephanie Burrage, Board Chair David Boone and a slate of other guests for this year’s virtual State of the District presentation at 6:30 p.m. on March 11.

HBCU panel on Zoom

Robbinsdale Area Schools administrators, teachers and staff share their perspectives from being alumni of a historically black college or university (HBCU).

School Board news graphic

To assist with the search for the new superintendent, the Robbinsdale Area Schools Board of Education has contracted with School Exec Connect, a superintendent search firm. As we strive to make the best selection possible, we would like to encourage you to provide your input. 

robbinsdale area schools logo

Earlier today Gov. Walz announced updates to Minnesota’s Safe Learning Plan, specifically as it relates to students in middle and high schools. Please continue reading for updates to our secondary hybrid transition plan.

robbinsdale area schools logo

In anticipation of inclement weather, please take time to review our winter weather weather closing guide. 

School Start Times Event

The Robbinsdale Area Schools community was invited to hear perspectives from other districts that changed school start times. If you weren't able to join us, you can watch the video recording.

robbinsdale area schools logo

Please read for important updates about welcoming middle and high school students back to in-person, in-school learning. Earlier this week we met with our regional support team to discuss and review our plan to bring students back in hybrid learning. 

Robbinsdale Area Schools

School districts need to have an external audit performed each year, per Minnesota law. Each year, a final audit report is shared with the School Board and made available to the public. While we continue to work to restore our fund balance, the audit report highlighted several positive areas.

Dr. Stephanie Burrage testifies during the House Education Finance Committee Meeting

Dr. Stephanie Burrage, Interim Superintendent of Robbinsdale Area Schools, testified during the House Education Finance Committee on Wednesday, Jan. 27. She and other superintendents told legislators about some of the issues affecting students, families, staff and public education during the pandemic.

Screenshot from webinar showing district administration and guest speakers from MDE and MDH

Dr. Heather Mueller, MDE Deputy Commissioner, and Dan Huff, MDH Assistant Commissioner, reviewed COVID-19 health data and mitigation strategies along with Minnesota's Safe Learning Plan in order to address staff questions.

Custodial engineer cleans a classroom sink.

All families are encouraged to watch this in-depth video which reviews cleaning and safety procedures, COVID-19 protocols, as well as answers frequently asked questions. Spanish and Somali versions are also posted.

robbinsdale area schools logo

The Minnesota Department of Health (MDH) has released updated guidance for close contact with a person positive with COVID-19. 

robbinsdale area schools logo

We are sharing three things in this letter: information for elementary families, information for secondary families and upcoming non-school days (with several new dates for elementary students).